Tunabone kamado
Tunabone kamado Facebook
Tunabone kamado Instagram

PRIVAATSUSPOLIITIKA

UAB ACC DISTRIBUTION PRIVAATSUSPOLIITIKA

13. aprill 2021

1. Üldsätted

Käesolev dokument (edaspidi Privaatsuspoliitika) kehtestab peamised põhimõtted teie (Kliendi) isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja säilitamiseks, mida teostab UAB ACC Distribution (andmeid kogutakse ja säilitatakse Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registris, juriidilise isiku registreerimisnumber on 135150085, registrijärgne aadress on Jonavos g.196, Kaunas, Leedu, e-post info@accdistribution.lt) (edaspidi Ettevõte). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta Kliendi isikuandmeid nende ebaseadusliku kasutamise eest. Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas regulatsioonidega, Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusega, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusega ja muude isikuandmete kaitset reguleerivate vahetult kohaldatavate õigusaktidega, samuti pädevate asutuste antud juhiste ja soovitustega.

2. Privaatsuspoliitika määratlused

Isikuandmed – on igasugune teave, mis on seotud füüsilise isikuga – andmesubjektiga, kelle isik on teada või keda saab vastavate andmete abil otseselt või kaudselt tuvastada; Klient – on isik, kes teeb tellimusi, ostab või kasutab meie teenuseid või kes on väljendanud oma kavatsust kasutada või kasutab Ettevõtte pakutavaid teenuseid mis tahes viisil, kavatseb osta või ostab Ettevõtte kaupu või on mis tahes viisil seotud Ettevõtte teenustega või kaupadega.

Töötlemine – on igasugune Isikuandmetega seotud toiming (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääs, taotluse esitamine, edastamine jne).

Sisselogimisandmed – on internetiprotokolli (IP) aadress ja seadme internetiga ühendamiseks kasutatavate internetiteenuste pakkuja, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus, brauseri lisamooduli tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem ja platvorm, sisselogimiskoht, kodeering, ühtne ressursiidentifikaator (URL), teie poolt vaadatud tooted.

Määrus – on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/ 46/EÜ (andmekaitse üldmäärus).

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Ettevõte peab isikuandmete töötlemisel järgima järgmisi peamisi põhimõtteid:

 • Isikuandmeid kogutakse selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel.
 • Isikuandmeid töödeldakse täpselt ja õiglaselt.
 • Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st ainult juhtudel, kui:

 1. isikuandmete subjekt annab nõusoleku, nt reklaamteabe edastamiseks;
 2. lepingu, mille üheks pooleks on isikuandmete subjekt, sõlmimine ja täitmine;
 3. Ettevõte on kohustatud isikuandmeid töötlema vastavalt seadustele;
 4. isikuandmeid tuleb töödelda Ettevõtte või kolmanda isiku, kellele isikuandmeid edastatakse, õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui andmete subjekti huvid on olulisemad.

 • isikuandmeid hoitakse ajakohasena.
 • isikuandmeid säilitatakse niikaua, kui see on andmetöötluse eesmärgil nõutav.
 • isikuandmeid töötlevad ainult selleks volitatud töötajad.
 • kogu ja igasugune teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

4. Kogutud teabe laad

Sõltuvalt tarnitavate kaupade/osutatavate teenuste olemusest võib Ettevõte Kliendi kohta koguda järgmisi andmeid:

 • Kliendi põhiteave: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, isikut tõendava dokumendi koopia (kui on olemas) ja selle andmed, telefoninumber, e-posti aadress;
 • teave Kliendile tarnitud/pakutud/müüdud kaupade/teenuste kohta: teave valitud/osutatud teenuste ja nende kasutamise kestuse kohta, igasugune kaupade/teenuste kvaliteedi hindamisega seotud teave, igasugune teave kauba tagastamise, garantiiteeninduse jms kohta, andmed Kliendi maksejõuetuse riskianalüüsi kohta;
 • teave kaupade/teenuste arveldamise kohta:  Kliendile väljastatud arvete andmed, andmed Klientide või teiste isikute poolt tehtud maksete kohta, teave võlgade haldamise kohta (sh andmete edastamine kolmandatele isikutele);
 • teave Klientide nõusoleku kohta otseturunduse kasutamiseks: teave Kliendi nõusoleku/vastuväidete kohta reklaami (uudised, programmi pakkumised, kampaaniad jne) vastuvõtmise, uuringutes osalemise, andmete kasutamise, Kliendi andmete kolmandatele isikutele edastamise ning maksejõuetusriski hindamisega seotud nõusoleku kohta;
 • teave suhtluse ja Klienditeeninduse kohta: andmed Ettevõtte veebisaitide ja iseteeninduse veebisaitide otsingute kohta (kogutakse küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil); teave Ettevõtte esindajatele helistamisel peetud telefonivestluste salvestistest, kirjavahetus Ettevõttega (iseteeninduse, e-posti, vastavate programmide jms kasutamine), Klientide esildised ja Ettevõtte vastused lahendamist vajavate probleemide kohta;
 • muud andmed:  teave auhinnasaajate kohta, teave uuringus osalejate ning uudiskirja tellijate kohta.

5. Töötlemise eesmärgid

Kogutud andmeid kasutab Ettevõte teenuste osutamiseks/kaupade tarnimiseks, samuti abi osutamiseks, sõnumite, pakkumiste ja kampaaniate kohta teabe saatmiseks ning enda ja kolmanda isiku õiguste ja huvide kaitsmiseks vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Teabe töötlemise eesmärgid:

 • lepingute sõlmimine ja täitmine (kaupade tarnimiseks/teenuste osutamiseks), nende kvaliteedi tagamine, samuti klienditeenindus ja teabe edastamine;
 • otseturundus ja üldise teabe pakkumine uute toodete ja teenuste kohta (välja arvatud juhul, kui olete selliste sõnumite vastuvõtmisest keeldunud);
 • raamatupidamine;
 • juriidiliste kohustuste täitmine, näiteks võlgade haldamine ja sissenõudmine;
 • Ettevõtte veebisaidi haldamine ja täiustamine, selle turvalisena hoidmine ja tagamine, et selle sisu edastatakse teie seadmesse kõige tõhusamal viisil;
 • õigusaktides sätestatud juriidiliste kohustuste täitmine;
 • muud eesmärgid, mis võimaldavad Ettevõttel töödelda teie isikuandmeid, kui annate selleks nõusoleku siis, kui andmed on antud töötlemiseks Ettevõtte õigustatud huvides või kui Ettevõte on vastavate õigusaktide kohaselt kohustatud neid töötlema.  Isikuandmeid võime töödelda ka muul eesmärgil, kui saime andmete subjektilt nõusoleku või on meil õigus töödelda andmeid õigustatud huvi alusel.

6. Andmete kogumise meetodid

Teavet kogutakse teie kohta järgmiste meetoditega:

 • Te edastate Ettevõttele teavet ise (nt täites meie veebisaidil Ettevõtte (sh meie partnerite) taotlusi, lepinguid ja/või muid dokumente elektrooniliselt, esitades taotlusi posti, e-posti, telefoni, otseste videovestluste vms sidevahendite abil);
 • Me saame teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt, kellega me koostööd teeme (nt partnerid, riigiasutused jne).

7. Töötlemise kestus

Isikuandmeid töötleb Ettevõte aja, mis on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks ja elluviimiseks, jooksul, võttes arvesse klientidele tarnitavate kaupade/teenuste olemust ja klientidega sõlmitud lepinguid, v.a. juhud, kus kehtivate õigusaktidega on sätestatud ja lubatud pikem isikuandmete ja nendega seotud dokumentide säilitamise tähtaeg ning see on vajalik (nt kohustuslikud dokumentide säilitamise tähtajad, hagi aegumistähtaeg jne).

8. Andmete edastamine

Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel võib Ettevõte edastada teie andmeid järgmistele andmesaajatele:

 • Andmetöötlejad, kes osutavad teenuseid ja töötlevad teie andmeid Ettevõtte nimel, huvides ja korraldusel (nt IT-teenuste osutajad, audiitorid, konsultandid jne). Andmetöötlejad töötlevad teie isikuandmeid ainult selgete juhiste alusel, kohustudes tagama Ettevõtte poolt töötlemiseks edastatud Isikuandmete nõuetekohase kaitse ja konfidentsiaalsuse ning organisatsioonilised ja tehnilised meetmed vastavalt turvanõuetele, mis on konkreetselt kokku lepitud ettevõttega sõlmitud lepingutes ning Ettevõtte ja alamandmete töötlejate vahel.
 • Võlgade ja võlgnike andmebaasi haldamisega tegelevad subjektid. Andmeid edastatakse ainult õigusaktidega lubatud ulatuses ja tingimustel.
 • Subjektid, kellel on õigus saada teavet õigusaktide nõuete alusel (nt kohus, riigi- ja munitsipaalasutused jne) ainult ulatuses, mis on vajalik kehtivate õigusaktide nõuetekohaseks rakendamiseks.
 • ACME Grupi ettevõtted, kus on vaja tagada teenuste nõuetekohane toimimine.
 • Muud kolmandad isikud muul seaduslikul alusel või teie nõusolekul, mille nad võivad konkreetsel juhul saada.

9. Millised on teie õigused?

Kliendil on järgmised õigused:

 • võtta meiega ühendust ja arutada kõiki Ettevõtte poolt teostatava isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi;
 • saada Ettevõttelt kinnitust selle kohta, kas teda puudutavaid isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning sellisel juhul saada juurdepääsu töödeldavatele isikuandmetele ja nendega seotud teabele;
 • saada kirjalikult või üldises elektroonilises vormis tema poolt esitatud Isikuandmeid, mida töödeldakse tema nõusoleku või lepingu täitmise alusel, ning võimalusel nõuda nende andmete edastamist teisele teenusepakkujale;
 • nõuda tema isikuandmete parandamist, kui andmed on ebatäpsed või mittetäielike andmete täiendamine, nõuda tema kui Ettevõtte Kliendi isikuandmete, mida töödeldakse Kliendi nõusolekul, kustutamist siis, kui Kliendi vastav nõusolek on tagasi võetud. See õigus ei kehti, kui kustutamist taotlenud Kliendi isikuandmeid töödeldakse muudel õiguslikel alustel, näiteks töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks või kehtivatest õigusaktidest tuleneva kohustuse täitmiseks;
 • taotleda isikuandmete töötlemise piiramist, nt perioodiks, mille jooksul Ettevõte analüüsib, kas Kliendil on õigus sellisele taotlusele ja kas tema isikuandmeid on praktiliselt võimalik kustutada;
 • esitada vastuväiteid Kliendi isikuandmete töötlemiseks Ettevõtte või mis tahes kolmanda isiku õigustatud huvides, kui isikuandmete töötlemine põhineb õigustatud huvidel, samuti kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, sealhulgas sellise eesmärgiga seotud profiilide koostamiseks;
 • esitada vastuväiteid üksnes otsusele, mis põhineb automatiseeritud töötlemisel, sh profiilide koostamisel ja mis tekitab tema suhtes õiguslikke tagajärgi või mõjutab Klienti oluliselt. Seda õigust ei kohaldata, kui selline otsustamine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks, see on lubatud kehtivate õigusaktidega või kui Klient on selleks andnud selgesõnalise nõusoleku;
 • võtta tagasi nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

Klient saab rakendada oma õigusi, esitades selleks konkreetse taotluse käesolevas Privaatsuspoliitikas märgitud kontaktidele. Igasugune Klientide õiguste rakendamisega seotud teave edastatakse tasuta. Ettevõte esitab Kliendile teabe Kliendi taotluse alusel võetud meetmetest tema tegevusetuse põhjuste täpsustamise õiguste rakendamisel 1 kuu jooksul taotluse saamisest.

Nõutud teabe esitamise tähtaega võib vajaduse korral pikendada veel kahe kuu võrra, võttes arvesse taotluste keerukust ja arvu. Kui Klient esitab taotluse elektroonilisel kujul, edastatakse teave ka elektrooniliselt.

Kliendi taotlusest oma õiguste rakendamise kohta võib keelduda või nõuda selle eest mõistlikku tasu, kui taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või liigne, samuti mõnel muul seaduses ettenähtud juhul.

Kui Klient usub, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema kehtivatest õigusaktidest tulenevaid õigusi ja õigustatud huve, on Kliendil õigus esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebus andmekaitse inspektsioonile.

10. Privaatsuspoliitika uuendamine

Käesolevat Privaatsuspoliitikat võidakse vajadusel uuendada; Selle Privaatsuspoliitika varasemad sõnastused salvestatakse teile juurdepääsu võimaldamiseks arhiivi ning Privaatsuspoliitika muudatuste korral avaldatakse teave veebisaidil www.accdistribution.lt.

11. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi, taotlusi või kommentaare Ettevõtte Privaatsuspoliitika või Ettevõtte poolt teostatava andmetöötluse kohta, võtke meiega ühendust e-posti info@accdistribution.lt teel.

12. Teave küpsiste kohta

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad väikest kogust teavet, mis saadetakse teie brauserisse serverist ja salvestatakse teie arvutisse, mobiiltelefoni või teise seadmesse siis, kui te veebisaiti külastate. Iga kord, kui külastate sama veebisaiti, saadavad küpsised sellele veebisaidile seda teavet uuesti. Veebisait kasutab ainult vajalikke küpsiseid veebisaidi töö optimeerimiseks. Seadusest tulenevalt võime salvestada teie seadmesse küpsiseid ilma teie nõusolekuta, kui need on selle veebisaidi toimimiseks vajalikud.

Kasutatud küpsised

Pealkiri Tüüp Eesmärk Kestus
VlePLfcnZJwg Funktsioon Funktsionaalsed küpsised salvestavad teavet teie valikute kohta ja võimaldavad teil kohandada veebisaidi kasutamist vastavalt teie vajadustele. Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse keele, riigi või muude brauseri seadete põhjal valikute tegemiseks ning teie poolt valitud isikupärastatud või täiustatud funktsioonide pakkumiseks. Sessioon
dkjZvIAUaTr Funktsioon Sessioon
FHwropN-hYCjixSe Funktsioon Sessioon
Pealkiri VlePLfcnZJwg
Tüüp Funktsioon
Eesmärk
Funktsionaalsed küpsised salvestavad teavet teie valikute kohta ja võimaldavad teil kohandada veebisaidi kasutamist vastavalt teie vajadustele. Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse keele, riigi või muude brauseri seadete põhjal valikute tegemiseks ning teie poolt valitud isikupärastatud või täiustatud funktsioonide pakkumiseks.
Kestus Sessioon
Pealkiri dkjZvIAUaTr
Tüüp Funktsioon
Eesmärk
Funktsionaalsed küpsised salvestavad teavet teie valikute kohta ja võimaldavad teil kohandada veebisaidi kasutamist vastavalt teie vajadustele. Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse keele, riigi või muude brauseri seadete põhjal valikute tegemiseks ning teie poolt valitud isikupärastatud või täiustatud funktsioonide pakkumiseks.
Kestus Sessioon
Pealkiri FHwropN-hYCjixSe
Tüüp Funktsioon
Eesmärk
Funktsionaalsed küpsised salvestavad teavet teie valikute kohta ja võimaldavad teil kohandada veebisaidi kasutamist vastavalt teie vajadustele. Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse keele, riigi või muude brauseri seadete põhjal valikute tegemiseks ning teie poolt valitud isikupärastatud või täiustatud funktsioonide pakkumiseks.
Kestus Sessioon